Sociale veiligheid

Sociale veiligheid binnen Muziekvereniging Liora betekent dat leden, zowel jeugd als volwassenen, zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen en de wet. Daarbij kun je denken aan zaken als: verduistering van gelden, pesten, discriminatie, agressie, seksueel onaanvaardbaar gedrag, etc.

Om de sociale veiligheid te waarborgen heeft de vereniging een aantal maatregelen getroffen die hieronder zijn weergegeven.

Gedragscode

Binnen de vereniging wordt veel aandacht besteed aan de opleiding van jeugdleden. Zij zijn immers van groot belang voor het voortbestaan van de vereniging. De uitdrukking "de jeugd heeft de toekomst" staat bij onze muziekvereniging dan ook hoog in het vaandel. Maar kinderen zijn ook kwetsbaar en om ze een veilige omgeving te bieden is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat er geen gedrag plaatsvindt dat schadelijk is. In de gedragscode zijn afspraken vastgelegd over hoe wij met jeugdleden omgaan. Van de vrijwilligers/ instructeurs die in meer of mindere mate met jeugdleden werken, wordt bij hun aanstelling gevraagd deze gedragscode te ondertekenen.

Download hier onze gedragscode (PDF)

VOG

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is ook één van de maatregelen die zijn getroffen om binnen onze vereniging een sociaal veilige omgeving te kunnen bieden. Het dagelijks bestuur en de instructeurs beschikken over een VOG, welke speciaal voor hun functie is aangevraagd.

Aanstellingsbeleid

Voor het aannemen van nieuwe instructeurs heeft de vereniging een aanstellingsbeleid vastgesteld. Zo zorgen we er voor dat de wensen en verwachtingen van nieuwe instructeurs matchen met die van onze vereniging.

Download hier ons aanstellingsbeleid (PDF)

Statuten en Huishoudelijk reglement

Aanvullend op haar statuten heeft de vereniging een Huishoudelijk reglement opgesteld. Het Privacy protocol maakt deel uit van dit reglement. Van de leden wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze documenten en dat zij zich ten opzichte van elkaar respectvol gedragen.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, moet dit gemeld worden. Het bestuur heeft hiervoor een vertrouwenspersoon aangewezen. Voor een melding of een gesprek over grensoverschrijdend gedrag kan contact worden opgenomen met Josina van Dam. Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@liora.nl .