Vrienden van Liora

Muziekvereniging Liora is een levendige vereniging. Met veel plezier en enthousiasme maken de leden, samen met vrijwilligers, muziek in allerlei toonsoorten. Liora verzorgt concerten en optredens, doet mee aan wedstrijden en is bij tal van activiteiten present, bijvoorbeeld een braderie, bloemencorso's of carnavalsoptochten ( zowel in De Lier als in Duitsland).  Bij lustrumvieringen organiseert Liora concerten met nationaal bekende solisten. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor een heel breed publiek.

Dergelijke concerten en de vele activiteiten die Liora organiseert voor de jeugdige muzikanten kosten uiteraard veel geld.

De stichting Vrienden van Liora springt graag bij om deze bijzondere activiteiten alsmede de jaarlijkse MPV-Dag, die veel organisatie, middelen en dus geld kosten, mogelijk te maken. Zo hoeft er geen geld aan de verenigingskas te worden onttrokken voor deze bijzondere activiteiten.

Stichting Vrienden van Liora

Vrienden van Liora, een stichting !

De stichting Vrienden van Liora is een stichting die graag met de muziek mee loopt, en heeft als hoofddoel het financieel ondersteunen van de muziekvereniging Liora bij bijzondere concerten en activiteiten voor de jeugd.

De stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)status en is bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer RSIN 8043.72.536.

Doordat de stichting de ANBI status heeft zijn alle donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Waarom een aparte stichting?

Zo af en toe zijn er bijzondere activiteiten, zoals een concert of een jubileum, waar veel extra geld voor nodig is. De stichting steunt deze activiteiten dan door de kosten voor haar rekening te nemen, zodat de vereniging niet in financieel zwaar weer hoeft te komen. Daarnaast neemt de stichting een belangrijk deel van de kosten van alle jeugdactiviteiten voor haar rekening.Voorbeelden daarvan zijn de jaarlijkse jeugd MPV-Dag en de kosten van de "Liora-jeugddag".

Vrienden van Liora zijn mensen die de muziekvereniging een warm hart toe dragen. Als tegenprestatie voor hun bijdragen - die fiscaal aantrekkelijk en aftrekbaar zijn - ontvangen zij alle mogelijke informatie over de vereniging, worden uitgenodigd bij alle activiteiten en concerten en blijven ze betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging waar ze een financiële bijdrage aan leveren. De stichting Vrienden van Liora heeft een eigen bestuur, waarvan enkele leden nauw betrokken zijn of waren bij de vereniging. Zo blijft de samenwerking ook gewaarborgd, iets waar zowel de vereniging als de stichting veel waarde aan hecht. Om de onderlinge band van de Vrienden te waarborgen, zijn er jaarlijks een aantal gezamenlijke activiteiten waarvoor zowel de verenigingsleden als de Vrienden voor worden uitgenodigd.

Verder is in de statuten van de stichting vastgelegd dat één bestuurszetel van de stichting moet worden bezet door een bestuurslid van de vereniging.

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door:

 • Pieter Hoogerbrugge (Voorzitter), 0174 514457
 • Jan Pruisken (Secretaris), 0174 516772
 • Jaap Keijzer (Penningmeester), 0174 514837
 • Piet van der Marel, 0174 514287
 • Richard Scheffers, 0174 513952
 • Paul Stolze, 0174 513160
 • Marc van Kampen (Bestuurslid namens de vereniging),

De bestuurders ontvangen geen beloning en/of vergoeding.

Financiele informatie:

Jaarrekening 2016

 Rekening van Baten en Lasten 2016:

Ontvangen jaarlijkse bijdragen                       €    6.525

Ontvangen eenmalige bijdragen                    €    6.400

Diverse opbrengsten                                     €        592

Totaal baten                                                                        €   13.517

Jeugdactiviteiten en  MPV-dag                    €      2.293

ondersteuning activiteiten   Liora                €    10.133

Algemene kosten                                        €         303

Totaal lasten                                                                        €  12.729

Voordelig resultaat                                                              €       788

 
Toelichting op de resultatenrekening 2016:
 • De ontvangen jaarlijkse bijdragen komen van personen en bedrijven die voor onbepaalde tijd donaties hebben toegezegd.
 • De ontvangen eenmalige bijdragen komen van bedrijven welke tergelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging voor maximaal 3 jaar een bijdrage hebben toegezegd.
 • in de diverse opbrengsten zijn onder andere de rente inkomsten begrepen.
 • De kosten van de jeugdactiviteiten betreffen de extra kosten die door de vereniging worden gemaakt om de jonge leerlingen aaan de vereniging te binden.
 • De ondersteuning van Liora omvatten de kosten van de concerten die in 2016 zijn gegeven alsmede extra kosten voor investeringen in instrumenten en uniformen van harmonie en marchingband.

 

Postadres:

Stichting Vrienden van Liora
Oosterlee 51, 2678 AX De Lier
info@liora.nl (Algemeen Liora)
vrienden@liora.nl (Stichting Vrienden van Liora)

Agenda