Liora in de Klankwijzer

Liora in de Klankwijzer

Deze maand december staat Liora met een volledige bladzijde in De Klankwijzer! Dat is een maandelijkse magazine voor de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in Nederland. Dit vanwege ons 100 jarig jubileumjaar.

Lees hier het artikel tekst of download het origineel als PDF.

 

 

Liora De Lier:  eeuwig jong

Enkele prominente Lierenaars richtten in 1915 een muziekvereniging op neutrale grondslag op.Het gezelschap kreeg als naam Liora, een oude benaming voor het riviertje De Lee dat doorDe Lier stroomt. De waterloop door het centrum van het dorp vormt volgend jaar het decorvan het jubileumconcert rond het honderdjarig bestaan.Bij Liora weten ze wat feesten is. Jubilea werdenin het verleden op grootse wijze gevierd. Metgezamenlijke optredens met sterren zoals MarcoBakker, Ernst Daniël Smid Ben Cramer en NolHavens van VOF De Kunst. Maar ook met grotekoren zoals het Christelijk Residentie Mannenkooren het Blericks Mannenkoor. Ook voor deviering van het eeuwfeest in 2015 wordt weerstevig uitgepakt. Zo komt Danny de Munk langsom een galadinerconcert op te luisteren en staater een concert gepland op het water van De Lee,het riviertje waar muziekvereniging Liora zijnnaam aan dankt.

Liora is geen vereniging die teert op hetverleden. De focus ligt vooral op de toekomst.Die ziet er met ruim honderd actieveleden verdeeld over een harmonieorkest,een Marchingband, een slagwerkgroep, eenjeugdorkest, blaaskapel De Leetheepels eneen majorettepeloton zonnig uit. Vergrijzingen ontgroening krijgen vooralsnog geen vatop de vereniging. De gemiddelde leeftijd is33 jaar. Het jeugdorkest bestaat uit 20 tot25leerlingen. Geen wonder dat het motto vanhet eeuwfeest luidt: Liora, eeuwig jong. "Weinvesteren al jaren in jeugd", verklaart voorzitterJaap Keijzer. "Dat kost ongeveer 10.000euro per jaar. We proberen een sfeer te creërenwaarin de jeugd zich thuis voelt en het leuk isom samen muziek te maken. "Jeugd wordt zosnel mogelijk bij de vereniging betrokken. Kinderengaan in het grote orkest spelen zodra zehet A-diploma hebben behaald. Keiizer: "Wezijn ervan overtuigd dat het veel leuker is omsamen muziek te maken dan alleen een halfuurles per week en in je eentje thuis oefenen. Hetgevolg is dat de jeugd het leuk vindt om bijLiora te spelen. Daardoor blijven jongerenlang lid van de vereniging en keren ze op latereleeftijd na voltooiing van hun studie terug."Liora heeft in de achterliggende jaren veelaan concoursen deelgenomen. Tegenwoordigligt daar niet de prioriteit. "We huldigenhet standpunt dat we naar een concours gaanmet uitsluitend eigen leden. Van jong tot oud,niemand uitgezonderd. Dan weet je dat je nietvoor een eerste prijs hoeft te gaan. Bovendienspreken de concoursstukken onze jongere ledenniet erg aan."

Liora opent de festiviteiten rond het eeuwfeestop zaterdag 17 januari met een galadinerconcert.Het jubilerende orkest zal dan onder meerDanny de Munk begeleiden in enkele liedjes. Op23 april 2015 is er een schoolconcert voor degroepen 5, 6 en 7 van de basisscholen. Een daglater staat een streetparade met diverse verenigingenen een slagwerkwedstriid voor de jeugdop het programma. Het grote jubileumconcertis op 8 augustus op het water van het riviertje DeLee. Het jubileumjaar sluit in december 2015met een winterconcert.

 

Agenda